Nytt förslag till tobaksdirektiv

december 19, 2012

Det är mycket positivt att vi nu har ett förslag till reviderat tobaksdirektiv att diskutera. Sett till hela lagstiftningsprocessen är det här mer en början än ett slut på frågan. Diskussioner och förhandlingar kan nu inledas i rådet och i Europaparlamentet. Regeringen kommer noga analysera det förslag som kommissionen lagt fram. Det svenska snuset får fortsätta säljas i Sverige. Men det gör mig väldigt besviken att det svenska snuset fortfarande diskrimineras på den inre marknaden.

Vi måste komma ihåg att det endast är ett förslag som presenterats och att Sverige har sitt permanenta undantag för svenskt snus – EU bör inte gå in och förändra det som för oss är en traditionell produkt för vilken vi har ett undantag. Undantaget gäller enligt anslutningsfördraget, och det gäller för svenskt snus. Anslutningsfördraget utgör primärrätt. Tobaksdirektivet utgör sekundärrätt som aldrig kan gälla framför primärrätt enligt vår tolkning. Någonstans måste ju kommissionen bestämma sig. Vill man reglera snus får man behandla snus som andra orala tobaksprodukter som är tillåtna på den inre marknaden. I Sverige har vi redan en mycket bra reglering av snus.

Regeringen kommer fortsatt driva frågan genom diskussioner och förhandlingar, utifrån mandatet från riksdagen. Vi kommer att argumentera för att vetenskapliga fakta beaktas, att inre marknadens principer respekteras samt att en enhetlig och ansvarsfull reglering för tobaksprodukter införs.